Työhistoria

Työhistoria

Jouni Ojala
2014- Raken­nus­lor­di Oy
Perus­ta­jao­mis­ta­ja.
Tuo­tan­no­noh­jauk­sen, tie­to­mal­lin­nuk­sen ja digi­taa­li­sen tie­don­hal­lin­nan kon­sul­toin­tia ja kou­lu­tus­ta.

2012-2014 Bygg­nad­se­ko­no­mi AB ja Bygg­nad­se­ko­no­mi Oy

‘Paluu juu­ril­le’. Kon­sult­ti­hom­miin aika­tau­lu- ja tie­to­mal­lin­nuss­ke­neen.
Pää­osin aika kului aika­tau­lu- ja tie­to­mal­lin­nus­vas­tuus­sa erääs­sä tuon ajan suu­rim­mis­ta käyn­nis­sä ole­vis­ta talon­ra­ken­nus­hank­keis­ta.
Tuos­sa hank­kees­sa kon­sep­toin ‘Aika­tau­lu­pu­tii­kin’ - toi­min­ta­ta­van ja digi­taa­li­sen median hyö­dyn­tä­mi­seen kyke­ne­vän ins­tant-ryh­mä­työ­ti­lan.
‘Putii­kis­ta raken­tuu oma esit­te­ly­si­vu täl­le sai­til­le Näi­nä­Päi­vi­nä™.
…kuin­ka olla­kaan ‘Putiik­ki rea­li­soi­tui Urban Mil­liin ennen net­tie­sit­te­lyä, tjeu: http://urbanmill.org/bim-shop/
Tuon pää­toi­men ohes­sa vedin myös aika­tau­lu­kou­lu­tuk­sia - mene­tel­mä- + ohjel­mis­to­kou­lu­tus -muo­toi­ses­ti. Ohjel­mis­to­na Vicon Cont­rol (nykyi­sin Sche­du­le Plan­ner).

 

2010-2012 West­pro cc Oy
Työ­maa­in­si­nöö­rin rutii­ni­teh­tä­vät ja vähän kehi­tys­hom­maa­kin - kor­kea­laa­tuis­ten asun­to­jen tuo­tan­toa. Ympä­ris­tös­sä, jos­sa ei ollut häi­väh­dys­tä­kään BIMis­tä tai vas­taa­vas­ta. Pää­sin kes­kit­ty­mään ihan oike­aan raken­ta­mi­seen.
Vii­mei­set kuu­kau­det toi­min myös vas­taa­van mes­ta­rin vakans­sis­sa.

 

2007-2009 Oy Alfred A. Palm­berg Ab
Työ­maa­in­si­nöö­rin teh­tä­vis­sä asuin­ra­ken­nus­hank­keis­sa, myö­hem­min laa­tuin­si­nöö­rin jak­ka­ral­la.
 
2007 DI, TKK
1998 alka­nut lupaa­va opin­to­put­ki kat­ke­si yhtäk­kiä 2007, luon­nol­li­ses­ti R-puo­len mitoi­tus­kurs­sien suo­rit­ta­mi­sel­la.
Pää- ja sivuai­neyh­dis­tel­mä­nä aja­ton klas­sik­ko: raken­ta­mis­ta­lous, talon­ra­ken­nus­tek­niik­ka.
Diplo­mi­työ 2007: Vaa­ti­van eri­tyis­koh­teen aika­tau­lusuun­nit­te­lu.
Eri­kois­työ 2006: Suo­ma­lais­ten nimik­keis­tö­jär­jes­tel­mien ja raken­nus­osa­tie­dos­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen tie­to­mal­lil­la. Mää­rä ja kus­tan­nus­tie­don tuot­ta­mi­nen.

 

2003-2007 DSS Oy --> Grap­hi­soft Fin­land Oy / Opin­to­jen ohes­sa
Rak-tutan vii­kon­lop­pu­kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen raken­ta­mis­ta­lou­den pro­fes­so­ri Jou­ko Kan­kai­nen tuli rak­san ATK-luo­kan ovel­la vas­taan kysyen “Onkos teek­ka­ril­la tas­ku­ra­han tar­vet­ta?”
Ilmei­ses­tä vas­tauk­ses­ta seu­ra­si breik­kaus aika­tau­lu­kon­sult­tis­ke­neen, ensim­mäi­se­nä koh­tee­na Kam­pin Kes­kus. Dyna­pro­ject-aika­tau­luoh­jel­ma tuli tutuk­si kon­sult­ti­na ja kou­lut­ta­ja­na toi­mies­sa­ni.
Yri­tys­kau­pan myö­tä kuvaan astui myös tie­to­mal­lin­nus.
Nykyi­sel­lään tämä kios­ki on Trimblen omis­tuk­ses­sa nimel­lä Vico­softwa­re.
Ja aika­tau­luoh­jel­man nimi on muut­tu­nut Dyna­pro­jec­tis­ta Cont­rol’in kaut­ta Vico Sche­du­le Plan­ne­rik­si. Kehi­tys kehit­tyy.

 

…ja oleel­li­set kesä­duu­nit
2003 Seicon - työn­joh­to­har­joit­te­li­ja
2002 Toco­man - mää­rä­las­ki­ja
2000 Skans­ka - raken­nus­mies
1998 Seicon - raken­nus­mies